Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; Tüketiciye, yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, sözleşme kurulmadan önce broşür verilmiş ve aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

Madde 1: TARAFLAR

Madde 1,1: Paket Tur Düzenleyicisi (Bundan Sonra PLATİNTOUR Olarak Anılacaktır):

Şirket Unvanı: PLATİN TOUR TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

Seyahat Acentesi Unvanı: ÖZKZNTOUR TURİZM

Adresi: MECİDİYEKÖY MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ BENTEK İŞ MERKEZİ NO:47/57

Telefon: 0850 307 7871

Mail: platintourinfo@gmail.com

Ve tur kayıt formunda adı, soyadı ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.

İş bu sözleşme hükümleri, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu; Tüketicinin Acenteye ve PLATİNTOUR ’A ait; nitelikleri, satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi hakkındadır. PLATİNTOUR ile aşağıda adı, soyadı, adres ve telefon bilgileri yer alan Tüketici arasında, aşağıda detayları verilen şartlar üzerinde iş bu paket tur sözleşmesi akit olunmuştur. İş bu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, cd, dvd, hafıza kartı, usb bellek ve benzeri her türlü araç ve ortam şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir.

Madde 6: YOLCULUK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

PLATİNTOUR veya acente, turun başlamasından en az 24 saat önce katılımcıyı bilgilendirecektir. Katılımcıya yapılan sözleşmedeki detayların değişmemesi halinde böyle bir bilgilendirme yapılması zorunluluğu yoktur.

Madde 7: SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK

Madde 7,1: PLATİNTOUR veya Acente tarafından paket turun başlamasından önce, tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile iş bu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak kabul edilir.

Madde 7,2: PLATİNTOUR veya Acente, esaslı sözleşme değişikliklerini ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini tüketiciye derhal bildirir.

Madde 7,3: Madde 12’de bahsedilen mücbir sebepler dışında, sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde, tüketici, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini PLATİNTOUR’a veya acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla, PLATİNTOUR  ya da acente tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılabilir ya da fiyat farkının iade edileceği daha düşük bedelli bir tura katılabilir.

Madde 7,4: Sözleşmeden dönülmesi halinde PLATİNTOUR veya acente, sözleşmeden dönülme bildirisinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, tüketicinin ödemiş olduğu bedelin tamamını, herhangi bir kesinti yapmadan iade edecektir.

Madde 8: PAKET TURUN İPTALİ

Madde 8,1: PLATİNTOUR veya acentenin, tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından 21 gün önce turu iptal etmesi halinde, tüketici madde 7,3 te kendine tanınan hakları kullanabilir. Tüketicinin de mazeret bildirmeksizin turun başlamasından en az 30 gün öncesinde iptali PLATİNTOUR ya da acenteye bildirmesi gerekmektedir.

Madde 9: SÖZLEŞMENİN EKSİK İFASI VE SORUMLULUK

Madde 9,1: Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği PLATİNTOUR’A ya da acenteye derhal bildirmek zorundadır. Bu bildirimin ardından PLATİNTOUR, bu eksikliği gidermek için gerekli özeni gösterir.

Madde 9,2: PLATİNTOUR veya acentenin, paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getiremediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, PLATİNTOUR veya acente, tüketiciye ilave maliyet getirmeyecek eşdeğerde alternatifler üretmek zorundadır. Üretilen alternatifler ile sunulan hizmet arasındaki fark, PLATİNTOUR ya da acente tarafından tazmin edilir.

Madde 9,3: Tüketici, alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi halinde PLATİNTOUR veya acentenin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü andan itibaren 30 gün içinde tüketiciye iade edilir. Ancak PLATİNTOUR, o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

Madde 12: MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Madde 12,1: Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller PLATİNTOUR ve acente için mücbir sebep sayılır. Bu haller;

  1. Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
  1. Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
  2. Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

Madde 12,2: Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde PLATİNTOUR ve acente, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. PLATİNTOUR veya acente ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

 

Madde 13: SÖZLEŞMEDEN DÖNME, SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE FESİH ŞARTLARI ve SONUÇLARI

Madde 13,1: Paket turun başlamasından önce sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde tüketici, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini PLATİNTOUR veya aracıya yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

a) PLATİNTOUR veya acente tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura ek bir bedel ödemeksizin katılma.

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma.

c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme.

Madde 13,2: Paket turun düzenlenmesi için ön görülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptali ve sözleşmenin 10. maddesinde sayılan diğer hallerde, PLATİNTOUR veya acente sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Tüketicinin tura katılabilmek adına kendi imkânlarıyla aldığı uçak bileti, tren bileti, otobüs bileti, yemek ve konaklama gibi vb. ücretler PLATİNTOUR veya acente tarafından karşılanmaz.

Madde 13,3: Tüketiciden kaynaklanmayan bir sebepten dolayı PLATİNTOUR veya acente tarafından paket turun başlamasından önce paket turun iptal edilmesi halinde, tüketici sözleşmenin 13,1. maddesinde belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.

Madde 13,4: PLATİNTOUR veya aracının paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edilirse, PLATİNTOUR veya acente paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve tüketiciye teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Tüketici alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Bu halde PLATİNTOUR veya acentenin ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren katılımcıya en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak PLATİNTOUR veya acente o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Yine bu halde, PLATİNTOUR veya acente, tüketicinin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür. 

Madde 13,5: Tüketicinin, PLATİNTOUR veya acenteye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Bu feshin paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirilmesi halinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve ulaşım (uçak) benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Ancak bu feshin paket turun başlamasına 30 günden 21 güne kadar olan iptallerde tüketici tarafından ödenen bedelin vergi ve harçlar hariç %50’si iade edilir. 21 günden daha az bir süre kala hallerde tüketici tarafından ödenen bedel herhangi bir şekilde iade edilmez tamamı PLATİNTOUR tarafından kesilir. İptal ve iade güvence paketi tura 15 gün kala rezervasyona dâhil edilemez. İptal ve iade güvence paketi tur kalkış gününün 30 günden az kaldığı rezervasyondan çıkarılamaz.

Madde 13,6: Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri tüketici için mücbir sebep hali kabul edilir. Tüketici, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya bu maddede belirtilen mücbir sebep nedenleri ile paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala, yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunması halinde ödenmesi zorunlu vergi, harç vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere ödenip, belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel fesih bildiriminin düzenleyicisi veya acentesine ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilir.

Madde 14: ULAŞIM ARAÇLARI VE KONAKLAMA TESİSLERİ

Madde 14,1: PLATİNTOUR , mücbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle gerek turdan önce gerekse tur esnasında, tur programında ve konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya turu iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğmaz.

Madde 14,2: PLATİNTOUR veya acente, konaklama tesisleri ve taşımacı kuruluşların tur programında belirtilen zaman ve vasıfta hizmet sunması için gerekli özeni gösterir. Ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde PLATİNTOUR  veya acentenin iradesi dışında gelişen olaylardan doğabilecek arıza, kaza ve kayıplarda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlarla, siyasi olay, grev, devletlerarası ilişkilerdeki değişiklikler, terör, halk hareketleri, savaş ihtimali, savaş, doğal afetler, olumsuz hava koşulları, sis ve öngörülemez teknik sorunlar gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerden ve/veya tüketicinin kusurundan dolayı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden PLATİNTOUR veya acente sorumlu tutulamaz.

Madde 14,2: PLATİNTOUR veya acente, havayolu ile yolcular arasında aracı konumunda olup, 28.09.1995 tarihli Lahey Protokolü’ne tabidir. Gezi programında belirtilen uçak, otobüs, gemi, tekne, tren ve diğer ulaşım araçlarının yolculuklarındaki hareket saatleri, ilgili kuruluşların resmi programlarına göre hazırlanmıştır. Bu saatlerin değişmesi, tarih değişiklikleri ve buna bağlı yapılan program değişiklikleri, rötarlar PLATİNTOUR veya acentenin iradesi dışındaki olgular olup, bu olaylar uluslararası antlaşmalar, uluslararası havayolu mevzuatı ve diğer taşımacılık mevzuatı kuralları gereğince değerlendirilir. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, diğer konvansiyonlar, taşımacılık mevzuatı kuralları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 14,3: Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. 

Madde 14,4: Uçaklı turlarda, uçakların yoğunluğuna göre, havayolu şirketi uçuş yönü ve uçuş saati değiştirilebilir. PLATİNTOUR bu hakkını, değişikliği misafirlere en geç 36 saat öncesinden bildirmek ve servis ayarlamak suretiyle saklı tutar. Tura katılan her tüketici, değişikliği önceden kabul etmiş sayılır.

Madde 14,5: Uçaklı ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi olduğundan sadece misafirlerin acenteden almış oldukları uçaklı ulaşım paketlerinde geçerlidir. Tüketicinin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

Madde 14,6: Ulaşım dâhil paketlerdeki uçak ulaşımlarına ait biletler; havayolları ile özel olarak yapılan anlaşmalarla alındıkları için tüketiciler tarafından satın alındıktan sonra iptal-iade-değişiklik işlemi gerçekleştirilemez. Turun, tüketici tarafından iptali halinde uçak bilet bedeli havayolu şirketine peşinen ödenmiş olduğundan, iş bu bedelin tüketiciye iadesinin mümkün

Olmadığı rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

Madde 14,7: Otobüs ile ulaşımlarda kalkıştan bir saat önce, havayolu ile ulaşımlarda ise kalkıştan üç saat önce buluşma yerinde olunması zorunludur.

Madde 14,8: Ulaşım dâhil turlarda rezervasyon esnasında koltuk numarası verilmez. Koltuk numarası rezervasyon tarihine göre belirlenir ve araç kalkışı esnasında araç içerisinde görevli transfer rehberinden öğrenilir. Tur broşüründe belirtilen kalkış noktaları dışında yolcu alımı ve bırakımı yapılamaz.

Madde 14,9: Tüketicilerin seyahatlerindeki bagaj taşıma hakları, seyahat edilen ulaşım araçlarının tanıdıkları limite göre belirlenir. Bu limitlerin üzerindeki bagajlarda, taşıma şirketinin uygulayacağı ek ücret, tüketici tarafından karşılanacaktır.

Madde 14,10: Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.

Madde 14.11: PLATİNTOUR, tura katılım sağlayan kişi sayısına göre araç tedariki sağlar. Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 16’ya kadar kişi katılımlarda minibüs ile 17-27 kişi arası katılımlarda Midibüs ile 28-46 kişi arasında katılımlarda ise otobüsler ile tur yapılacaktır.

Madde 14.12: Ulaşım araçlarında ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez.

Madde 14.13: Konaklama tesislerinde oda blokajını tesis yapar. Odalara giriş saat 14.00’te ve çıkış saat 12.00’dadir. Paket turlarda bu saatler rehber tarafından belirlenmekte ve değişebilmektedir. Tura katılan tüketici, rehberin vereceği otel/odaya giriş ve otel/odadan çıkış saatlerini önceden kabul etmiş sayılır. Bu saatlere uyulmamasından kaynaklı alınamayacak hizmetten, PLATİNTOUR ve acentenin sorumluluğu, tüketicinin ise tazminat hakkı yoktur.

Madde 14.14: Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez.

Madde 14.15: Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların Acentaya rezervasyon sırasında beyan edilen bilgilerin (yaş gibi) doğru olmadığının tesis kontrolünde anlaşılması halinde, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve tüketiciden her türlü tazminde bulunulacaktır.

Madde 14.16: Tur programında belirtilen konaklama şeklinin kapsamı dışında kalan, gezi esnasında ve otelde alacağı her türlü ekstra yemek, içki ve hizmetlerin bedeli otelden çıkış sırasında rezervasyon sahibi tarafından peşin olarak otele ödenir. Ayrıca gidilecek ülkenin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, şehir giriş ücretleri, otel konaklama vergileri, harç vb. gibi ödemeler tüketiciye aittir.

Madde 14.17: Seyahat süresince, başlangıcında ve sonunda gezilen ve konaklanan yerlerde, tüketiciden kaynaklı hasar, zarar ve kayıplardan PLATİNTOUR  veya acente sorumlu değildir.

Madde 15: DİĞER HÜKÜMLER

Madde 15,1: PLATİNTOUR veya acente, paket turu satın almış tüketicilerin 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca düzenlenmiş, PLATİNTOUR iflası da dâhil olmak üzere taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan zorunlu paket tur sigortasını tüketiciye yaptırır.

Madde 15,2: PLATİNTOUR veya acente, tüketicinin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgilere de yer vermek zorundadır.

Madde 15,4: Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği PLATİNTOUR  veya aracıya yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Bu eksikliğin giderilmemesi halinde tüketicinin sözleşme bedelinden eksiklik oranında indirim talep etme hakkı bulunmaktadır.

Madde 15,5: Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır.

Madde 15,6: Rezervasyon sahipleri, yanlarında bulunan eşyaları (bagaj, para, ziynet eşyası, değerli eşya, kimlik, ehliyet, pasaport vb.) tur müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup; kayıp, çalıntı, hasar veya zayi olan eşyalardan ve buna bağlı olarak doğacak masraflardan, PLATİNTOUR ve acentenin sorumluluğu yoktur. Böyle bir durumun uçaklı turlarda meydana gelmesi halinde ise, havayolu şirketinin uygulayacağı kurallar geçerli olacaktır.

Madde 15.11: Tur süresi, ulaşım aracının hareketi anında başlar ve dönüşün tamamlanması ile biter. Gecelemeler bu doğrultuda hesaplanmıştır.

Madde 15.12: Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini PLATİNTOUR yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

Madde 15.17: Tura katılan 18 yaş altındaki yolcuların ebeveynleri yasal belgelerini bulundurmak ve ibraz etmekle yükümlüdür. Yurtdışı ve Kıbrıs turlarına katılan 18 yaş altı çocuklar anne ve baba ile seyahat etmiyorsa mutlaka her ikisinden de Noterden onaylı muvafakatname alması ve Kıbrıs çıkışlarında yaş gözetmeksizin Yeni Kimlik kartı ve bu kimlik kartlarının fotoğraflı olması gerekmektedir. Konuyla alakalı olarak havalimanındaki yetkililerin uçuşa izin vermemesinden ya da gümrüklerdeki memurların ülkelerine giriş-çıkış izni vermemesinden GEZİSAATİ veya acente sorumlu tutulamaz. Bu sözleşmeyi imzalayan her tüketici, bu bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul eder.

Madde 15.19: Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa acente de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

Madde 15.20: Rezervasyon sahibinin ödediği tutar sadece almış olduğu tur paketini tur programını ve tarihini kapsar. Rezervasyon sahibi olası fiyat değişikliklerinden, artı ya da eksi yönde de olsa etkilenmez.

Madde 15.21: Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 15.22: PLATİNTOUR ve/veya acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. PLATİNTOUR konuya ilişkin tutanak ve kayıtları delil olarak dikkate alınacaktır. İş bu hüküm tahkim ve delil anlaşması niteliğindedir. Bununla ilgili her türlü başvurunun tur bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Madde 15.23: Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. Tüketici, bu sözleşmeyi ve eklerini okuyup, anladığını, anlamadıkları konusunda acente yetkilileri tarafından kendisine açıklama ve gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, kendisince şüpheli ya da anlaşılmayan bir husus kalmadığını, serbest iradesine uygun olduğunu, bu nedenle kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan etmiştir.

Madde 15.24: PLATİNTOUR aracılığıyla yaptırmış olduğum rezervasyondaki bilgilerime istinaden, operatör her türlü SMS, e-mail ve diğer bilgilerime, kendi firmasıyla ilgili özel reklam vb. hizmetler hakkında bilgi bildiriminde bulunabilir.

Madde 15.25: Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu sözleşme taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edinimlerini birlikte imza altına alarak, kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı katılımcı adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına temsilen imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm on bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

İşbu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir.

a) PLATİNTOUR'UN yerel temsilcisinin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve iletişim bilgilerinin, yerel irtibat noktasının ve yerel temsilcinin bulunmaması durumunda PLATİNTOUR ve/veya acentenin en kısa sürede iletişim kurabileceği bilgileri,

Sözleşmeyi Okudum. Bir Suretini Teslim Aldım.

© 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Acente2